The Dojo Kun is recited at the conclusion of every karate training, allowing the students to reflect upon the guiding principles of Karate-do

 

Seek Perfection of Character!
Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Be faithful!
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

Endevour!
Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

Respect others!
Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!

Refrain from violent behavior!
Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!

To Forge for Happiness!

Hitotsu! Kōfuku o kizuku!

Dojokun kanji

幸福を築く

k jitsu intro

6 weeks add sk

SC 2024 skyscraper

What is your Gi size?

gi size

  • 0.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg