For Kids

For Adults

Schedule

Tournaments

Kata Videos

The Dojo Kun is recited at the conclusion of every karate training, allowing the students to reflect upon the guiding principles of Karate-do

 

Seek Perfection of Character
Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Be faithful
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

Endevour
Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

Respect others
Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!

Refrain from violent behavior
Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!

 

Dojokun kanji

CONTACT US

CALL/TEXT

(734) 365-6925

eMAIL US

SILVERADO KARATE
13101 Eckles Rd. 
Bldg 2, Suite 208
Plymouth, MI 48170

usankf_logo.jpg        usankf_logo.jpg      International Budo Ryokukai